มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ

“จัดสร้างเพื่ออัญเชิญ ประดิษฐาน ให้วัดต่างๆ ทั่วไทย แสดงธรรมในความรู้ ช่วงเสวยวิมุตติสุข จัดทำรายการหาธรรม แนวละครเพลงคติธรรม สร้างแรงบันดาลใจ โครงการ ประดิษฐาน พระสีวลี ๗๘๙ องค์ ทั่วไทย”

^